کارخانه تولید

فروشگاه درب اول

با ما در تماس باشید

تلفن                                                     03136200063

مدیر بازرگانی    مهندس حیدری                  09131295307
مدیر تولید         مهندس میر محمدصادقی       09131095100

آدرس فروشگاه و نمایشگاه

خیابان ارباب بین کوچه 7 و 9

آدرس کارخانه
اصفهان منطقه صنعتی نجف آبادابو ریحان بیرونی 11 فرعی5

آدرس کارگاه
اصفهان ابتدای اتوبان ذوب آهن روبه روی زندان مرکزی
(یزد آباد) شهرک قدس کوی بافندگان حدفاصل بهار 10 و پرستو